مناسب ترین فاصله برای تکرار جلسات لیزر مو

متخصصان برای اپیلاسیون لیزری در منطقة صورت فواصل چهار تا شش‌ هفته‌ای ( یک ماه و کمی بیشتر) و برای مناطق تنه و اندام، فواصل هشت‌ هفته‌ای ( دو ماه و کمی بیشتر) درنظر گرفته‌اند. برای رسیدن به حداقل نتایج مطلوب در اپیلاسیون لیزری، سه جلسه لیزردرمانی با فواصل ذکرشده ضروری است. به‌ طور متوسط انجام هشت جلسه توصیه می‌شود.

بعد از انجام دادن هر جلسه لیزر، بخشی از موها ممکن است برای همیشه از بین بروند و بخشی هم روشن، کوتاه، ظریف و نازک شوند و رشدشان کند شود. گروهی هم ممکن است به همان شکل اولیه باقی بمانند. تخمین زده شده است که یک جلسه لیزردرمانی ۱۰ تا ۴۰ درصد موها را کاهش می‌دهد و سه جلسه درمان ۳۰ تا ۷۰ درصد. پس از گذشت یک سال ازانجام کامل اپیلاسیون لیزری، معمولا هر شش‌ ماه یک‌بار (سالی دومرتبه) به تکرار لیزردرمانی در مناطق قبلی نیاز است .