دلیل تکرار جلسات لیزر موهای زاید

بطور کلاسیک، رفع موهای زاید برای یک دوره طولانی نیاز به درمان های متعددی دارد. در هنگام استفاده از لیزر باید توجه داشت که مو دارای ۳ فاز رشد میباشد که بیشترین حساسیت موها به پرتوی لیزر در فاز اولیه آناژن است .

ذکر این نکته لازم است که فازهای سه گانه رشد مو در هر یک از نقاط بدن متفاوت است لذا تعداد دفعات لیزر برای حذف موی زائد در بدن در مناطق مختلف متفاوت می باشد.

در هر جلسه درمانی تنها بخشی از موها در هر منطقه که در فاز آناژن قرار دارند تحت تاثیر قرار میگیرند. بدین ترتیب میتوان بصورت نظری این گونه برداشت کرد که افزایش تعداد جلسات درمانی می تواند باعث کاهش بیشتری از موها گردد .در نهایت شاید اینگونه یتوان گفت که نتایج مطالعات نشان داده که بیمارانی که تحت جلسات بیشتری از لیزر درمانی قرار می گیرند، میزان درصد کاهش مو بیشتر بوده و از طرفی دیگر بروزاثرات جانبی در آنها نیز بیشتر است.